AKTUALNOŚCI

PLAN LEKCJI

> załącznik <


INFORMACJA!

Informujemy, że Wójt Gminy Wielka Wieś Pan Tadeusz Wójtowicz podpisał Porozumienie zapewniające bezpłatne przejazdy autobusami MPK dla uczniów klas podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy. Bezpłatne przejazdy obowiązują w terminie OD 1 WRZEŚNIA 2018 DO 30 CZERWCA 2019 jedynie NA PODSTAWIE WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ.


INFORMACJA!

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Modlnicy, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Modlnicy i Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Filialnej w Modlniczce w roku szkolnym 2018/2019.

> załącznik <


INFORMACJA!

Spotkanie z rodzicami klasy pierwszej Szkoły Filialnej w Modlniczce odbędzie się 3 września po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.


Wyprawka ucznia klasy I (2018/2019)

> załącznik <


INFORMACJA!

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego tj. 3 września 2018 r. Oddziały Przedszkolne i Przedszkole Samorządowe pracują od godziny 7.00 - 17.00. Dzieci w tym dniu nie uczestniczą w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Filialnej w Modlniczce, odbędzie się w następującym porządku:
8.15 spotkanie w szkole
9.00 msza święta


Informacja o przetargu nieograniczonym dot. cateringu w PS w Modlnicy i Oddziałach Przedszkolnych w Modlnicy i w Modlniczce.

> Załącznik - informacja dotycząca zestawienia firm, które złożyły ofertę <


INFORMACJA!

Zapraszamy do składania ofert.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy: Usługa cateringu dla dzieci, które będą uczęszczać do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy: Przedszkola Samorządowego w Modlnicy, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Modlnicy i Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Filialnej w Modlniczce w roku szkolnym 2018/2019.

>ZAŁĄCZNIK< , w którym znajduje się:
  specyfikacja, zał. nr 1 - oferta, zał. nr. 2 - oświadczenie wykonawcy, 
zał. nr. 3 - oświadczenie wykonawcy, zał. nr. 4 - wykaz wykonanych usług, 
zał. nr. 5 - wykaz urządzeń, zał. nr. 6 - wykaz osób,
zał. nr. 7 - oświadczenie, zał. nr. 8 - umowa.

Specyfikacja cz. 1

Specyfikacja cz. 2


INFORMACJA!

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2018/2019.
 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica.

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz – z którym można skontaktować się poprzez e-mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Urząd Gminy Wielka Wieś,

- Kuratorium Oświaty,

- Ministerstwo Edukacji Narodowej,

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.


DYŻUR WAKACYJNY

Informujemy, że Zespół Szkolno - Przedszkolny w Modlnicy pełni dyżur wakacyjny dla dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Zapisy będą przyjmowane w dniach: od 22 maja do 7 czerwca 2018 r. szczegóły w ,,Regulaminie dyżuru wakacyjnego"

Dokumenty:

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (docx)

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny (pdf)

Oświadczenie rodziców prawnych o zamieszkaniu dziecka (docx)

Oświadczenie rodziców prawnych o zamieszkaniu dziecka (pdf)

Regulamin dyżuru wakacyjnego (docx)

Regulamin dyżuru wakacyjnego (pdf)

Umowa (docx)

Umowa (pdf)

Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów dziecka o zatrudnieniu (docx)

Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów dziecka o zatrudnieniu (pdf)

Zarządzenie (docx)

Zarządzenie (pdf)

Dyżur wakacyjny prowadzony przez Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej w Białym Kościele będzie trwał od 02.07.2018 r. do 31.07.2018 r.

Dyżur wakacyjny (docx)

Dyżur wakacyjny (pdf)

Karta zapisu (docx)

Karta zapisu (pdf)

Regulamin dyżuru wakacyjnego (docx)

Regulamin dyżuru wakacyjnego (pdf)

Załącznik do karty zgłoszenia (docx)

Załącznik do karty zgłoszenia (pdf)

Załącznik o zamieszkaniu (docx)

Załącznik o zamieszkaniu (pdf)